direct naar inhoud van Artikel 12 Molen
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 12 Molen

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Molen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de instandhouding van een molen;

alsmede voor:

 • b. het wonen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': het behoud en de bescherming van de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden en monumenten;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen.

12.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, dienen binnen het bouwvlak gelegen te zijn;
 • b. er mogen uitsluitend nieuwe gebouwen worden gebouwd ter instandhouding van de molen met aanhorigheden;
 • c. per molen is één woning toegestaan, tenzij met de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangeduid;
 • d. de woning mag zowel in de molen als daarbuiten aanwezig zijn;
 • e. indien de woning buiten de molen aanwezig is, mag de inhoud van de woning (inclusief bijgebouwen) ten hoogste 550 m3 bedragen met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 3 en 6 m;
 • f. indien geen woning is toegestaan, mogen bijgebouwen en overkappingen gebouwd worden met een gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 60 m2;
 • g. er mogen erf- en terreinafscheidingen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 1 m.