direct naar inhoud van Artikel 15 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 15 Recreatie - Verblijfsrecreatie

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - categorie 1': uitsluitend een kampeerterrein voor verblijfsrecreatieve onderkomens zoals genoemd in lid 1.102 onder a;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - categorie 3': uitsluitend een terrein voor verblijfsrecreatieve onderkomens zoals genoemd in lid 1.102 onder c;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - categorie 4': uitsluitend een terrein voor verblijfsrecreatieve onderkomens zoals genoemd in lid 1.102 onder d;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats': een woonschepenligplaats;
 • e. ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van recreatie - recreatieverblijf: drijvende tenten.
 • f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen;
 • g. met dien verstande dat bedrijfswoningen niet zijn toegestaan.

15.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - categorie 3' en 'specifieke vorm van recreatie - categorie 4' is met de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal recreatieve onderkomens' het toegestane maximum aantal verblijfsrecreatieve onderkomens aangeduid;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' gelden de volgende regels:
  • 1. ter plaatse is ten hoogste 1 woonschip toegestaan, tenzij met de aanduiding 'maximum wooneenheden' anders is aangeduid;
  • 2. de lengte van het woonschip mag niet meer dan 15 m bedragen;
  • 3. de breedte van het woonschip mag niet meer dan 4 m bedragen;
  • 4. de hoogte van het woonschip mag niet meer dan 3 m bedragen. voor woonschepen gelden de volgende maximale maatvoeringen, waarbij geldt dat gangboorden, puntdaken, tweede verdiepingen, dakterrassen alsmede hekwerken, omheiningen, balustrades, windschermen en soortgelijke objecten op het dak niet zijn toegestaan:
 • d. overigens geldt het volgende:
  max. opp.   max. goot- hoogte   max. bouw- hoogte  
sanitaire voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - categorie 1'   60 m2   2,5 m    
verblijfsrecreatieve onderkomen ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - categorie 3'   60 m2 (incl. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen)   3 m   4 m  
verblijfsrecreatieve onderkomens ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - categorie 4'   90 m2 (incl. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen)   3,5 m   6 m  
schuurtjes en overkappingen bij een woonschip   12 m2   3 m    
erf- of terreinafscheidingen
- voor de voorgevel
- overige plaatsen  
   
1 m
2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde       4 m  

15.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het is verboden de recreatiewoningen of stacaravans dan wel andere gebouwen te gebruiken voor permanente bewoning met uitzondering van de bedrijfswoningen;
 • b. ten behoeve van steigers gelden de volgende gebruiksregels:
  • 1. een steiger mag uitsluitend gebouwd worden ten behoeve van het gebruik op de aangrenzende gronden;
  • 2. aan elke steiger mogen maximaal 2 boten worden aangelegd.