direct naar inhoud van Artikel 18 Sport
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 18 Sport

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden voor buitensporten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'manege': uitsluitend een manege;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen;
 • d. met dien verstande dat ter plaatse geen bedrijfswoningen zijn toegestaan, tenzij met de maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangegeven.

18.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. met de maatvoeringsaanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' is aangegeven hoeveel m2 aan gebouwen binnen het bouwvlak gebouwd mag worden, indien geen aanduiding is opgenomen, mag het gehele bouwvlak bebouwd worden;
 • c. in aanvulling op hetgeen gesteld onder b, mag het opgenomen bebouwingsoppervlak met 10% worden uitgebreid, binnen het bouwvlak;
 • d. paardenbakken ter plaatse van de aanduiding 'manege' mogen ten hoogste 1.200 m2 bedragen met terreinafscheiding van ten hoogste 2,5 m hoog;
 • e. overigens geldt het volgende:
  max goothoogte   max. bouwhoogte  
gebouwen en overkappingen   4 m   8 m  
lichtmasten en ballenvangers     5 m  
erf- en terreinafscheidingen:
- voor de voorgevelrooilijn
- elders  
 
1 m
2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde     3 m  

18.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. faciliteiten ten behoeve van paarden, zoals paardenbakken, tredmolens, uitloopvoorzieningen en mestplaten, zijn niet toegestaan buiten het bouwvlak, waarbij ten behoeve van paardenbakken tevens de volgende regels gelden:
  • 1. per bouwvlak is ten hoogste één paardenbak toegestaan;
  • 2. de afmeting van de paardenbak bedraagt maximaal 20 bij 40 m;
  • 3. lichtmasten zijn niet toegestaan.