direct naar inhoud van Artikel 31 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 31 Waarde - Cultuurhistorie

31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor een beschermd dorpsgezicht en daarmee voor het behoud en/of herstel van de ter plaatse aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische, (historische-)stedenbouwkundige en (historisch-)architectonische waarden in verband met de ligging binnen het beschermd dorpsgezich Aderpolder (Boerenbuurt).

31.2 Bouwregels

Voor het bouwen op de in lid 31.1 bedoelde gronden geldt dat alle bouwaanvragen getoetst dienen te worden door de door het college daartoe aangegeven commissie.

31.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
31.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde -Cultuurhistorie' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het wegnemen of veranderen van stoepen, alsmede het wijzigen van de wegindeling;
 • c. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • d. het dempen van aanwezige waterlopen;
 • e. het slopen van bouwwerken anders dan ter uitvoering van een bouwplan waarvoor bouwvergunning is verleend;
 • f. het beplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de gronden op het tijdstip van het van kracht worden van het plan niet reeds met houtgewassen waren beplant;
 • g. het verwijderen, kappen of rooien of beschadigen van bomen of andere opgaande beplanting.

31.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod

Het verbod van 31.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

 • a. binnen het bouwvlak plaatsvinden;
 • b. normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • d. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

31.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden, zoals in lid 31.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar indien daardoor geen onevenredige schade wordt toegebracht aan dan wel herstel is verzekerd van het historische en ruimtelijke karakter van het beschermd dorpsgezicht en nadat de door het college daartoe aangegeven commissie om advies is gevraagd.