direct naar inhoud van Artikel 6 Bos
Plan: Buitengebied Kaag en Braassem West
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1884.BPBUITENGEBIEDWEST-VO01

Artikel 6 Bos

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, bescherming en beheer van het aanwezige bosgebied;
 • b. dagrecreatie;
 • c. wandel-, hardloop, fiets-, mountainbike- en ruiterpaden;
 • d. speel-/picknickweiden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.

6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend terreinafscheidingen en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen, zoals picknicktafels, speelvoorzieningen en informatieborden, worden gebouwd;
 • b. voor dagrecreatieve voorzieningen geldt een maximale bouwhoogte van 3 m;
 • c. voor terreinafscheidingen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 2 m.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 6.2, teneinde de bouw van een kleinschalige horecagelegenheid toe te staan, met inachtneming van het volgende:

 • a. er mag één kleinschalige horecagelegenheid/theehuis gebouwd worden;
 • b. het gezamenlijk oppervlak van de bebouwing (inclusief bijgebouwen en overkappingen) mag ten hoogste 200 m2 bedragen;
 • c. het hoofdgebouw mag maximaal uit 1 laag en een kap bestaan;
 • d. het oppervlak van de buitenruimte behorende bij de kleinschalige horecagelegenheid/theehuis (terras, tuin) mag ten hoogste 500 m2 bedragen;
 • e. de bebouwing dient op ten minste 20 m afstand gebouwd te worden van de bestemming Wonen.