Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:    
 1. maatschappelijk voorzieningen;
 2. groenvoorzieningen;
 3. speelvoorzieningen;
 4. watergangen en -partijen;
 5. langzaamverkeerroutes;
 6. kunstwerken;
 7. voorzieningen van algemeen nut;
 8. parkeervoorzieningen;
 9. en de daarbij behorende voorzieningen. 
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. de op de verbeelding opgenomen maximale bouwhoogte mag niet worden overschreden;
 2. op de in dit artikel bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden opgericht die ten dienste staan van de bestemming;
 3. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
 4. de bouwvlakken mogen geheel worden bebouwd. 
3.2.2 Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen geldt dat deze buiten het bouwvlak mogen worden opgericht, met dien verstande dat:
 1. de oppervlakte per bijgebouw niet meer dan 20 m² bedraagt;
 2. de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt;
 3. per bestemmingsvlak niet meer dan 2 bijgebouwen worden gebouwd.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m met uitzondering van:
 1. erfafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen;
 2. lichtmasten, waarvan de hoogte niet meer dan 9 m mag bedragen;
 3. vlaggenmasten, waarvan de hoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.