Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:        
 1. (buurt-)ontsluitingswegen;      
 2. wandel- en fietspaden;        
 3. parkeervoorzieningen;
 4. groenvoorzieningen;    
 5. watergangen en -partijen.
met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels
Uitsluitend binnen de bestemming passende bouwwerken zijn toegestaan, zoals tunnels, viaducten, loopbruggen, duikers, collectieve fietsenstallingen, bouwwerken voor verkeersgeleiding, straatverlichting, gebouwen van algemeen nut en straatmeubilair.
4.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. er zijn uitsluitend gebouwen van algemeen nut toegestaan;
 2. gebouwen moeten voldoen aan de maatvoeringseisen:
  1. maximale bouwhoogte 3 m;
  2. maximale oppervlakte 15 m².
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 5 m bedragen, met uitzondering van geluidwerende voorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten, waarvan de hoogte respectievelijk niet meer dan 3 m, 6 m, en 9 m mag bedragen;
 2. het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die een werk van beeldende kunst vormen;
 3. de hoogte van afvalcontainers bedraagt maximaal 2 m;
 4. de oppervlakte van afvalcontainers bedraagt maximaal 4 m², mits deze bovengronds geplaatst zijn.