Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. tuinen en erven behorende bij de bestaande woning op het aansluitende perceel;
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen, erven en water.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Aan- en uitbouwen
Vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mogen buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:
  1. gezamenlijke oppervlakte voor zover gebouwd buiten het bouwvlak per hoofdgebouw tot maximaal 50% van de totale oppervlakte, met dien verstande dat:
    1. het maximale oppervlak aan bijgebouwen bedraagt niet meer dan 40 m²;
  2. de hoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:
  1. voor zover gelegen voor de voorgevelrooilijn bedraagt de maximale hoogte van erfafscheidingen maximaal 1 m;
  2. voor zover gelegen achter de voorgevelrooilijn bedraagt de maximale hoogte van erfafscheidingen maximaal 2 m;
  3. voor zover gelegen voor de voorgevelrooilijn bedraagt de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 2 m;
  4. voor zover gelegen achter de voorgevelrooilijn bedraagt de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 2,7 m.