Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte'
Op 2 juli 2010 heeft de provincie Zuid-Holland de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte vastgesteld. In de structuurvisie omschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. Het doel van de visie is om duidelijk te hebben hoe de ruimtelijke ontwikkeling er tot 2040 uit komt te zien. Om zodoende, met hulp van inwoners en betrokken partijen, het toekomstbeeld van de provincie in te vullen.

De kern van de Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een sterke economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn belangrijke peilers. Gestreefd wordt naar een samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk. Kenmerkende kwaliteiten zijn een goede bereikbaarheid en een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur. In de structuurvisie wordt aangegeven welke zaken de provincie Zuid-Holland van provinciaal belang vindt. De basis daarvoor ligt in de integrale hoofdopgaven die zijn benoemd in de provinciale structuurvisie. Die vijf integrale hoofdopgaven en de bijbehorende provinciale belangen betreffen: 
  1. Concurrerend en aantrekkelijk internationaal profiel
  2. Duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie
  3. Divers en samenhangend stedelijk netwerk 2020
  4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap
  5. Stad en land verbonden.
Planspecifiek
Uit raadpleging van de kwaliteitskaart van de structuurvisie volgt dat het plangebied is gelegen binnen het 'stads- en dorpsgebied' van Roelofarendsveen.
     
Uitsnede functiekaart provinciale structuurvisie
   
De herbestemming van het gemeentehuis en het achterliggende erf van Noordeinde 6 zullen in geen geval afbreuk aan de leefomgeving van de bewoners van de Roelofarendsveen veroorzaken. Het plangebied is niet gelegen in één van de Regioprofielen Cultuurhistorie. Gelet op het feit dat de uitbreiding van het gemeentehuis reeds aanwezig is, doet het geen afbreuk aan de cultuurhistorische waarde. De beoogde herbestemming is in overeenstemming met het beleid van de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte'.
3.2.2 Verordening Ruimte
Op 2 juli 2010 hebben Provinciale Staten de Verordening Ruimte (PRV) vastgesteld. Bij besluit van 23 februari 2011 en bij besluit van 29 februari 2012 is de Verordening inmiddels geactualiseerd. De Verordening Ruimte stelt regels aan gemeentelijke bestemmingsplannen. Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor opname in een verordening. In het algemeen lenen vooral onderwerpen met heldere criteria, weinig gemeentelijke beleidsvrijheid en een zwaarwegend provinciaal belang zich hiervoor. De provincie heeft in de Verordening Ruimte daarom regels opgenomen over bebouwingscontouren, agrarische bedrijven, kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel, waterkeringen, milieuzoneringen, lucht- en helihavens, molen - en landgoedbiotopen.
 
Planspecifiek
Onderhavig plan betreft het permanent bestemmen van de uitbreiding het gemeentehuis van Kaag en Braassem en het herbestemmen van een achtererf van 'detailhandel' naar 'wonen'. Uit de Verordening Ruimte volgt dat de beoogde ontwikkeling binnen de bebouwingscontouren is toegestaan. Omdat onderhavig plangebied binnen de bebouwingscontouren valt, is het plan niet in strijd met de regels uit de Verordening Ruimte.