Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Maatschappelijke Ruimtelijke Stuctuurvisie 2025
De Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie 2025 (MRSV) is als gemeentelijke visie op de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling tot het jaar 2025 op 12 december 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. De MRSV integreert het beleid vanuit verschillende beleidssectoren tot een logisch en samenhangend geheel. De MRSV biedt een beleidslijn op hoofdlijnen vanuit de gedachte dat de gemeente zich niet (meer) tot in detail met alles gaat bemoeien. Voor zaken en activiteiten waar de gemeente de komende jaren nog wel een duidelijke verantwoordelijkheid heeft of wil hebben, moet aanvullend beleid worden ontwikkeld. Voor dit aanvullende beleid geldt de MRSV als basis.
 
De MRSV is in lijn gebracht met de beleidsdoelen van het Rijk en de provincie. Zo zijn de ‘gebiedsprofielen’ van de provincie gebruikt als basis voor de ruimtelijke structuur. Op regionale schaal zijn de beleidsdoelen van Holland Rijnland in deze MRSV geïntegreerd. Ook is gekeken naar de verschillende beleidsdoelen van de voormalige gemeenten Alkemade en Jacobswoude. De gemeente maakt in de MSRV vijf strategische keuzes:
  1. geen nieuwe woningbouwplannen. Wel afronding huidige projecten en versterken bestaande woonmilieus;
  2. delen verantwoordelijkheid. De gemeente neemt niet meer zelf initiatief maar faciliteert;
  3. verschil tussen groei- en groenkernen. Het behoud van voorzieningen is ondergeschikt aan de kwaliteit van (samen)leven. Bundeling van voorzieningen en woningaanbod enkel in de groeikernen. Dit versterkt de levensvatbaarheid van die voorzieningen.
  4. ruimtelijke kwaliteit staat voorop. Economische ontwikkelingen worden gestimuleerd langs de hoofdverkeersaders en langs de intensievere recreatieve routes. Daarmee worden de waardevolle landschappen beschermd;
  5. ontwikkeling door beheer. De focus komt steeds meer te liggen op de ontwikkeling van kleinschalige herstructureringen binnen de bestaande woonomgeving. 
Planspecifiek
De planlocatie is in de kern van Roelofarendsveen. Deze kern is aangewezen als één van de gemeentelijke groeikernen. Binnen deze kernen zal ingezet worden op het bundelen van voorzieningen en het ontwikkelen van woningbouw. Leefbaarheid in zowel de groei- als groenkernen is een belangrijke doelstelling van de MRSV. Voor Roelofarendsveen zijn de komende jaren vooral de ontwikkeling van Braassemerland en het centrum van belang. 
 
In de periode 2012 - 2016 worden op Veilingvaart, Westend en het Centrum in totaal ongeveer 350 woningen gebouwd. Het aanleggen van nieuwe infrastructuur is onderdeel van het project Braassemerland. De aanleg van Braassemerland betekent een kans voor de ontwikkeling van de centrumfunctie van Roelofarendsveen. Het gemeentekantoor biedt door  ondersteuning aan de voorzieningen in de kern, het draagvlak wordt vergroot.
 
De structuurvisie noemt de identiteit en de organische gegroeide linten als een te beschermen waarde bij ontwikkeling. Onderhavig bestemmingsplan voorziet niet in een ontwikkeling die deze identiteit beïnvloed. Onderhavig plan is in lijn met de MRSV 2025.
3.3.2 Geldend bestemmingsplan
Bestemmingsplan 'Braassemerland'
Voor de betrokken gronden geldt het bestemmingsplan 'Braassemerland' (vastgesteld op 1 oktober 2008 en gedeeltelijk goedgekeurd op 29 juni 2009). 
 
In het geldende bestemmingsplan is het plangebied bestemd als 'maatschappelijk', 'water', 'detailhandel' en 'verkeer' en geldt voor een deel van het plangebied de dubbelbestemming 'archeologisch onderzoeksgebied'.
 
 
Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan 'Braassemerland'
 
De voor 'maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen en bijbehorende voorzieningen. De gronden bestemd voor 'verkeer' zijn bestemd voor verkeerswegen, parkeerplaatsen, rijwiel- en voetpaden alsmede de daarbij behorende bermstroken, taluds en beplantingen. De gronden bestemd met 'detailhandel' zijn aangewezen voor detailhandel, wonen en bijhorende voorzieningen. Het beoogde gebruik, namelijk de gronden met de bestemming detailhandel ten behoeve van verkeer (parkeren), en het permanent bestemmen van de uitbreiding zijn strijdig aan het vigerende plan.
 
Vrijstelling en bouwvergunning
Ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van het gemeentehuis is er destijds in opdracht van de gemeente een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO gevoerd waarbij tezamen een bouwvergunning is verleend met een instandhoudingstermijn van 5 jaar. Ter onderbouwing van dit besluit is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. In het stuk wordt ruimtelijk onderbouwd waarom de tijdelijke uitbreiding op de beoogde locatie gewenst is en waarom dit voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. De onderbouwing maakt inzichtelijk op welke wijze is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van een artikel 19 lid 2 WRO-procedure. De tijdelijke bouwvergunning verloopt in juni 2013. Voor de afgifte van een permanente omgevingsvergunning dient wederom een uitgebreide procedure te worden doorgelopen dan wel een bestemmingsplan op aanvraag te worden opgesteld.
 
Conclusie
Conform het geldende bestemmingsplan en de verleende bouwvergunning daarvan is een permanent karakter van de uitbreiding niet toegestaan. Bovendien is het gebruik van de gronden achter Noordeinde 6 ten behoeve van de woonbestemming niet toegestaan. Voorliggend bestemmingsplan staat dit beide toe.
3.3.3 Welstandsnota
Op 6 september 2010 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem een nieuwe welstandsnota vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente. In het nieuwe welstandsbeleid krijgt de initiatiefnemer meer vrijheid. Dit betekent dat er in principe geen welstandstoets wordt gedaan, met uitzondering van de monumenten en beschermde dorpsgezichten. Uitgangspunt voor het welstandsbeleid in Kaag en Braassem is dat de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden beschermd worden. Alle bouwwerken aan- of bij (het perceel van) een monument of in een beschermd dorpsgezicht zijn vergunningsplichtig. Deze vergunningsplichtige gebieden zijn weergegeven op de welstandskaart.
 
Uitsnede welstandskaart
 
Planspecifiek
Uit raadpleging van de welstandskaart blijkt dat het de tijdelijke uitbreiding van het gemeentehuis is gelegen in een welstandsluw gebied. De herbestemming van de gronden achter Noordeinde 6 betreft een perceel van een gemeentelijk monument. Omdat deze herbestemming geen bouw- en/of sloopwerkzaamheden betreft, is deze ontwikkeling niet onderhevig aan een welstandstoets.   
3.3.4 Centrumvisie
In 2005 is er voor de kern Roelofarendsveen een centrumvisie vastgesteld. In 2009 is de visie geactualiseerd. De oude visie was achterhaald en niet meer toepasbaar op de huidige ontwikkelingen. De geactualiseerde visie is op 25 mei 2009 vastgesteld en geeft richting aan de uit te werken plannen voor het centrum. Het dient als toetsingskader voor de stedenbouwkundige plannen voor het centrum van Roelofarendsveen. In de centrumvisie wordt tevens gesproken over de mogelijkheden op het plangebied uit onderhavig plan. Het plangebied is opgenomen als een ontwikkelingsgebied. Het plangebied ligt in het centrum van Roelofarendsveen.
 
Door de omvang van Roelofarendsveen heeft de kern een goed ontwikkeld centrumgebied met een goed voorzieningenniveau. Deze voorzieningen trekken naast inwoners uit Roelofarendsveen zelf, tevens inwoners uit de omliggende dorpen aan. Met de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Braassemerland zal de centrumfunctie van de kern binnen de gemeente Kaag en Braassem verder worden versterkt. De centrumfunctie van de kern heeft tevens effect op het voorzieningenniveau. 
 
Planspecifiek
De planlocatie is aangewezen voor wonen, kantoren en gemengd gebied (wonen als hoofdfunctie met centrumfuncties, dienstverlening en maatschappelijk). Daarbij werkt de ligging van het gemeentehuis op de kruising van de linten versterkend op het zogenaamde 'sociale kernkarakter'. De uitbreiding van het gemeentehuis op deze locatie is derhalve functioneel gewenst.
 
Het lint Noordeinde moet worden behouden en versterkt. Daarbij dient aandacht te zijn voor mogelijke schaalsprongen achter het lint. Deze sprongen mogen de kwaliteiten van het lint niet raken. De oostwest-structuur van het landschap moet versterkt worden. De oostwest georiënteerde watergangen zijn waardevol in de beleving van deze structuur. Onderhavig plan is reeds ingepast achter het lint van het Noordeinde. De uitbreiding is beperkt zichtbaar vanuit het lint van het Noordeinde. Daarmee raakt de uitbreiding de kwaliteiten van het lint niet. De planologische ontwikkeling op het perceel Noordeinde 6 heeft geen ruimtelijk effect. De ontwikkeling is in lijn met de Centrumvisie.