Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

4.4 Externe veiligheid

Bepaalde maatschappelijke activiteiten brengen risico’s op milieucalamiteiten, met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving, met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico’s. Het gaat daarbij om onder meer de productie, de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving.
 
Door voldoende afstand te bewaren tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen, kan worden voldaan aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars. Het rijksbeleid is erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De mogelijke risico’s van het optreden van een milieucalamiteit moeten dan ook bij het vaststellen van ruimtelijke plannen (Wro-procedures) inzichtelijk worden gemaakt.
 
Uitsnede risicokaart provincie Zuid-Holland
 
Conclusie
Uit de risicokaart blijkt dat er in de omgeving van het plangebied geen relevante risicovolle activiteiten zijn. Externe veiligheid is voor dit bestemmingsplan niet relevant.