Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

4.5 Geluid

Regels omtrent geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Sinds het einde van de jaren zeventig vormt deze wet een belangrijk juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De Wet geluidhinder biedt onder andere geluidsgevoelige objecten bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai.
 
In de Wet geluidhinder worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh):
 
Conclusie
Een kantoorgebouw is geen geluidsgevoelige bestemming. Akoestisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk. Er moet echter wel nagegaan worden of er een aanvaardbaar werkklimaat bestaat. De uitbreiding is achter het bestaande gemeentehuis gesitueerd aansluitend op het bestaande woonmilieu. De uitbreiding is niet direct gelegen aan een doorgaande weg en wordt daarmee in een verkeers- en geluidsluwe omgeving gerealiseerd. Aannemelijk is dat er een aanvaardbaar werkklimaat ontstaat.
 
Door de uitbreiding is daarnaast sprake van een toename in het aantal verkeersbewegingen. De toename is reeds in het kader van de tijdelijke uitbreiding door middel van een verkeerskundig onderzoek (bijlage 2) in beeld gebracht. Hieruit volgt dat de toename dusdanig gering is dat er geen invloed op de gevelbelasting te verwachten is. De beperkte extra parkeervoorziening achter de uitbreiding zal deze conclusie niet beïnvloeden.
 
Voor de herbestemming van 'Detailhandel' naar 'Wonen' geldt dat wonen in de Wet geluidhinder wordt gezien als een gevoelige bestemming. Het betreft hier echter enkel de woning zelf en niet de gronden. Aangezien voorliggend plan enkel de gronden herbestemd is een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk.