Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

4.7 Bodem

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet Bodembescherming (2009). De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel gevallen een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie. Middels dit onderzoek kan in beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen. Een bodemonderzoek is gericht op bodembedreigende stoffen. Hiervoor dient er eerst naar de huidige functie van het plangebied te worden gekeken. Het bodemonderzoek moet namelijk de bodemkwaliteit vaststellen alvorens er activiteiten en werkzaamheden plaatsvinden in het kader van de beoogde ontwikkeling. Op deze wijze kan men bepalen of de bodemkwaliteit de nieuwe ontwikkeling toelaat.
 
Ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding is destijds in opdracht van de gemeente Alkemade een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Hoste Milieutechniek BV (bijlage 1). Uit dit onderzoek blijkt dat de grond en het grondwater niet tot slechts licht verontreinigd zijn met de onderzochte parameters. De in een mengmonster aangetoonde matige PAK-verhoging blijkt in de individuele monster niet tot slechts licht aanwezig. De aangetroffen olie-waterreactie blijkt chemisch-analytisch slechts licht verontreinigd te zijn.
 
Conclusie
Op basis van de onderzoekresultaten wordt door Hoste Milieutechniek BV geconcludeerd dat de locatie van het plangebied vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt wordt geacht voor de tijdelijke uitbreiding van het gemeentehuis. Omdat met onderhavig plan geen wijzigingen plaatsvinden van de uitbreiding, maar slechts betrekking heeft op het permanente karakter van de uitbreiding, is deze conclusie ook van toepassing op onderhavig plan.
 
De herbestemming van 'Detailhandel'  naar 'Wonen' behoeft geen bodemonderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat de gronden vervuild zijn. Het betreft een herbestemming conform het bestaande gebruik van de gronden. Er is daarmee geen sprake van een wijziging van de functie van de bebouwing. In de bestaande situatie worden de gronden reeds gebruikt ten behoeve van het wonen. Van de detailhandelfunctie is in het verleden geen sprake geweest. Omdat er geen sprake is van een functiewijziging is het uitvoeren van een bodemonderzoek niet noodzakelijk.