Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

4.9 Archeologie

Door ondertekening van het Verdrag van Malta (Valletta, 1992), dat vertaald is in de wet op de archeologische Monumentenzorg, heeft Nederland zich verplicht tot het beschermen van het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het verdrag is het archeologische erfgoed waar mogelijk te behouden. In dit verband moet bij nieuwe ontwikkelingen worden gekeken of er sprake is van archeologische waarden.
   
Uitsnede beleidsadvieskaart archeologie
 
Op 4 augustus 2011 heeft ADC Heritage de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Kaag en Braassem opgesteld. Deze beleidskaart laat zien dat de planlocatie zich in de zones ontginningsassen en historische kernen een middelhoge verwachtingen ligt. Het beleid is dat bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm onder maaiveld alleen toegestaan zijn nadat is aangetoond dat er geen archeologische waarden in het geding zijn. Onderhavig plan voorziet in het permanent bestemmen van een reeds bestaand bouwwerk en een planologische herbestemming. Hiervoor zijn geen bodemingrepen vereist en worden nieuwe mogelijkheden voor bodemingrepen mogelijk gemaakt. Derhalve vormt het aspect archeologie geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.