Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

5.1 Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan.
 
Het permanent herbestemmen van de uitbreiding van het gemeentehuis en extra te realiseren parkeerplaatsen worden op initiatief van de gemeente gerealiseerd. De kosten voor het opstellen van voorliggend bestemmingsplan zullen dan ook voor rekening van de gemeente zijn.
 
Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie, artikel 6.12, lid 1 van de Wro is de gemeente verplicht een exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. In onderhavig geval is er geen sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 , lid 1 van de Wro. Het opstellen van een grondexploitatie plan is derhalve niet noodzakelijk. Voor onderhavig geval is er alleen sprake van apparaatskosten, die middels de gemeentelijke leges in rekening worden gebracht.
 
Conclusie
Gemeente Kaag en Braassem is initiatiefnemer van voorliggend bestemmingsplan. De plankosten komen voor rekening van de gemeente zelf. De economische uitvoerbaarheid is op deze wijze gewaarborgd.