Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Uitbreiding gemeentehuis
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPGEMEENTEHUIS-VAS1

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Wro sub c overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1. Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
 
Het ontwerpbestemmingsplan zal conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Hierbij is er de mogelijkheid van zienswijzen voor een ieder, ook voor overlegpartners. Na vaststelling door de Raad zal het vaststellingsbesluit bekend gemaakt worden. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking dan 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
5.2.1 Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg
In deze paragraaf zijn de resultaten van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro opgenomen.
 
Het plan is ter vooroverleg naar de vereiste vooroverleg partners gestuurd. Enkel het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft opmerkingen op de beoogde ontwikkeling geuit (bijlage 1). Deze opmerking is, inclusief de beantwoording, behandeld in § 4.10.3 van de voorliggende toelichting. Inmiddels heeft Rijnland akkoord gegeven op de ontwikkeling.
5.2.2 Zienswijzen
Het bestemmingsplan heeft als ontwerp van 13 september 2012 gedurende zes wekenvoor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis. Er is één reactie binnengekomen op het plan. De nota van zienswijzen met de gemeentelijke reactie op het plan is als bijlage 5 opgenomen.