Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Boekhorsterweg 10 te Oud Ade
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBBkhorsterweg10-ON01

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. het wonen;
  2. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen.
4.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  1. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
  2. het aantal toegestane woningen per bestemmingsvlak bedraagt 1;
  3. overigens geldt het volgende:
 max. inhoud max. oppervlak max. goothoogte max. bouwhoogte 
woningen (inclusief aan- en uitbouwen) 650 m3  6 m 10 m 
aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen behorende bij de woning   de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m 5 m 
vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen behorende bij de woning 
310 m2 
3 m5 m
Erf- en terreinafscheidingen   2 m
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m
4.3 Specifieke gebruiksregels
Het gebruik van faciliteiten ten behoeve van paarden, zoals paardenbakken, tredmolens, uitloopvoorzieningen en mestplaten, zijn niet toegestaan buiten het bouwvlak, waarbij ten behoeve van paardenbakken tevens geldt dat lichtmasten niet zijn toegestaan.