Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Boekhorsterweg 10 te Oud Ade
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBBkhorsterweg10-ON01

1.1 Aanleiding planherziening

Initiatiefnemer is voornemens de agrarische woning op het perceel Boekhorsterweg 10 te wijzigen naar een burgerwoning. Door de kleine omvang van het perceel kan namelijk geen volwaardig agrarisch bedrijf gerealiseerd worden. Daarnaast wil initiatiefnemer op de aanwezige bouwstede een paardenbak voor hobbymatig gebruik en een stalruimte voor paarden realiseren.
 
In het kader van de hiervoor genoemde ontwikkelingen heeft initiatiefnemer op 13 december 2010 een principeverzoek ingediend bij de gemeente Kaag en Braassem. In het besluit op het principeverzoek (d.d. 31 januari 2011) heeft het college aangegeven in principe medewerking te verlenen aan de ontwikkelingen. Omdat de ontwikkelingen echter in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Alkemade Landelijk Gebied West' wordt voorliggend bestemmingsplan op aanvraag opgesteld. Volgens het principeverzoek moet dit bestemmingsplan in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
  • de woning en het achtererf worden bestemd voor Woondoeleinden;
  • de gronden waar de paardenbak komt te liggen, te weten aan de voorzijde van de weg op de huidige bouwstede, worden bestemd als Agrarisch zonder bebouwing met uitzondering van de paardenbak. Deze paardenbak moet zodanig worden bestemd dat deze alleen hobbymatig gebruikt mag worden. Anders kan er op termijn een handhavingsprobleem ontstaan met het gebruik van de paardenbak;
  • in het bestemmingsplan moet uitdrukkelijk worden bestemd dat lichtmasten ter plaatse niet zijn toegestaan om zodoende het effect op de omgeving van de paardenbak te beperken;
  • het achterliggende gebied blijft als agrarisch bestemd zonder bebouwingsmogelijkheden of verhardingen. Wel zal in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen dat hobbymatig gebruik van het gebied voor paarden of andere dieren is toegestaan.