Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Boekhorsterweg 10 te Oud Ade
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBBkhorsterweg10-ON01

2.2 Toekomstige situatie

Doordat het perceel te klein is voor een volwaardig agrarisch bedrijf is initiatiefnemer voornemens de agrarische bestemming van een deel van het perceel om te zetten in de woonbestemming. De bestaande woning blijft hierbij gehandhaafd. Een groot deel van de bestaande schuren zal daarentegen gesloopt of verplaatst worden. Onderstaande tabel en afbeelding geven inzicht in de te slopen oppervlakte.
 
Te slopen objecten
 
Te slopen objectOppervlakte (in m2)
1. Schuur 160
2. Mestput 50
3. Diverse bebouwing 40 
4. Schuur en overkapping150 
5. Garage 30 
6. Garage15
Totaal 445 
    
De beoogde nieuwbouw ter plaatse bestaat uit de aanleg van een paardenbak, de verplaatsing van een mestput, de verplaatsing van een schuur en een garage. De schuur zal worden gebruikt voor het hobbymatig houden van paarden. Op de volgende afbeelding is de nieuwe situatie in het plangebied weergegeven.
 
Toekomstige situatie (in het blauw de verplaatste/nieuwe bebouwing)
 
Voor de landschappelijke inpassing van het plan is een inpassingsstudie verricht (opgenomen in bijlage 1). In deze studie komen ten opzichte van de huidige situatie de volgende kwaliteitsverbeteringen naar voren:
  1. doorzicht naar het achterland wordt aanzienlijk verruimd;
  2. het perceel wordt ordelijk;
  3. geen extra bebouwing;
  4. ruimtelijke kwaliteit verbeterd en het perceel word landschappelijk ingepast.
Doorzicht naar het achterland wordt aanzienlijk verruimd
Een groot deel van de schuren zal worden gesloopt c.q. verplaatst, waardoor het doorzicht naar het achterland vergroot wordt. Dit heeft een positief effect op de verhoging van landschappelijke waarden van het lint. In de hiernavolgende afbeelding is de huidige en de beoogde situatie geschetst.
 
Verschil huidige situatie met beoogde situatie
 
Het perceel wordt ordelijk
Een deel van de schuren zal gesloopt dan wel herbouwd worden in een lineaire strook achter het woonhuis. De diepte van het compacte bouwvolume zal de huidige bebouwingsgrens niet overschrijden. Het huidige rommelige beeld van schuren die in allerlei richtingen geplaatst zijn zal verdwijnen en plaats maken voor een ordelijke perceelsindeling.
 
Geen extra bebouwing
Op het gedeelte van het terrein dat momenteel grotendeels met schuren bebouwd is, wordt een paardenbak aangelegd. De ontsluitingsweg, met recht van overpad, van boerderijen op westelijk gelegen kavels moet gehandhaafd blijven. In het totaal komt het volgende programma zoals in de hiernavolgende tabel weergegeven terug. De nummering komt overeen met de hiervoor geplaatste afbeelding 'toekomstige situatie'.
 
Te realiseren programmaOppervlakte (in m2)
1. Rijbak800 
2. Mestput 50 
3. Schuur 160 
4. Garage 30 
Totaal programma 1040 
Totaal verhard oppervlakte (enkel 2., 3. en 4.240 
 
Gelet op de huidige verharding (zie tabel begin paragraaf 2.2) is er een afname van 205 m2 aan bebouwing en overkappingen beoogd. De schuur achter de woning die blijft staan kent een grootte van 90 m2.Het totale oppervlakte aan bijgebouwen 310 m2.
 
Ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd en perceel wordt landschappelijk ingepast
Het karakteristieke hoogteverschil van de dijk van het veenontginningslint langs de waterloop Oud Ade en het lager gelegen afgegraven veenlandschap, wordt zichtbaar gemaakt. Door het aanbrengen van karakteristieke hagen langs de weg rondom de voortuin, het planten van in het veenlandschap passende bomen aan weerszijden van een entree, wordt een voorgrond gecreëerd die het uitzicht tot de horizon diepte geeft en prachtig inkadert. Doordat geen lichtmasten langszij de rijbak worden gerealiseerd zal er bovendien geen sprake zijn van lichthinder dat 's avonds de landschappelijke kwaliteiten bedreigt.