Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Boekhorsterweg 10 te Oud Ade
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBBkhorsterweg10-ON01

5.4 Wijze van bestemmen

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:
 
Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden
Het overgrote deel van het plangebied heeft de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden'. Binnen deze bestemming mag niet worden gebouwd, met uitzondering van een paardenbak. Deze is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - paardenbak' toegestaan.
 
Wonen
Voor de woning en het bijbehorende erf is de bestemming wonen opgenomen. In de regels is de volgende tabel opgenomen:
 
 max. inhoudmax. oppervlakmax. goothoogtemax. bouwhoogte
woningen (inclusief aan- en uitbouwen) 650 m3 6 m 10 m 
aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen behorende bij de woning   de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 25 cm tot een maximum van 4 m 5 m 
vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen behorende bij de woning 
310 m2
3 m5 m
Erf- en terreinafscheidingen   2 m
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 m
 
Deze tabel regelt de oppervlakte, inhoud en goot- en bouwhoogte van de bebouwing. Voor de bestaande woning, inclusief aan- en uitbouwen, is een maximum opgenomen van 650 m3. Daar de huidige woning een kleinere inhoudsmaat heeft kan deze woning nog beperkt worden vergroot. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwbouw, uit- of aanbouwen (een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw of deel van een gebouw dat door zijn verschijningsvorm een ondergeschikte bouwmassa vormt).  
 
Conform de beschrijving in paragraaf 2.2 is er voor de bijgebouwen (een vrijstaand gebouw, dat in functioneel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, zoals garages, hobbyruimten, bergingen en huisdierenverblijven) en vrijstaande overkappingen (een bouwwerk, geen gebouw zijnde, geheel zonder wanden, voorzien van een gesloten dak) een maximum maat opgenomen van 310 m2. Concreet houdt dit in dat het mogelijk is de gewenste situatie te realiseren maar dat daarna geen verdere bijgebouwen over overkappingen mogelijk zijn.
  
Waarde - Archeologie (dubbelbestemming)   
Met deze bestemming is de bescherming van de archeologische waarde van de gronden geregeld. Op basis van deze bestemming kan het zijn dat het noodzakelijk is dat een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd alvorens men kan gaan bouwen.