Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBSotaweg134-VAS1

Artikel 3 Gemengd

3.2 Bouwregels
3.2.1 Hoofdgebouwen
Voor gebouwen geldt dat: 
 1. gebouwen mogen uitsluitend op gronden met de nadere aanduiding ‘bouwvlak’ worden gebouwd;
 2. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 
3.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat:
 1. de bouwhoogte voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer niet meer mag bedragen dan maximaal 9 meter;
 2. de bouwhoogte voor vlaggemasten niet meer mag bedragen dan 8 meter;
 3. de bouwhoogte voor overige bouwwerken niet meer mag bedragen dan 1 meter.
3.3 Parkeren
Voor het parkeren ten behoeve van de bestemming worden minimaal de volgende normen aangehouden waarbij geldt dat maximaal 2 parkeerplaatsen in mindering mogen worden gebracht op het aantal benodigde parkeerplaatsen:
 
 
Woningen
Pppw
Per 100 m2 BVO
Per arbeidsplaats
Per behandelkamer of leslokaal
- duur
1,7
   
- midden
1,6
   
- goedkoop
1,3
   
     
 
Horeca
    
- café/bar/cafeteria
 
5
  
- restaurant
 
10
  
     
 
Kantoren
    
- met baliefunctie
 
2,8
  
- zonder baliefunctie
 
1,5
  
     
 
Maatschappelijk
    
- onderwijs (basis- of avond-)
   
0,5
- crèche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf
  
0,6
 
- arts/therapeut
   
1,5
- sociaal cultureel centrum
 
2
  
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Kantoren en maatschappelijke functies
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 sub a en artikel 3 lid 1 sub b ten einde kantoren en maatschappelijke functie op de 2 bouwlaag (1e verdieping) toe te staan, onder voorwaarde dat:
 1. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;
 2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 3. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 4. tussen initiatiefnemer en de gemeente een overeenkomst is gesloten zoals bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening.
 
3.4.2 Horecacatergorieën
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 sub c ten einde horeca in categorie 1 toe te staan op  alle bouwlagen, onder voorwaarde dat:
 1. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;
 2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 3. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 4. tussen initiatiefnemer en de gemeente een overeenkomst is gesloten zoals bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening.