Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBSotaweg134-VAS1

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving
De op de verbeelding voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegen met een overwegende stroomfunctie;
 2. langzaamverkeersroutes en daarmee verband houdende voorzieningen;
 3. groenvoorzieningen;
 4. parkeervoorzieningen t.b.v. de naastgelegen bestemming, met in acht name van het bepaalde in artikel 3 lid 3;
 5. geluidwerende voorzieningen;
 6. water;
 7. voorzieningen van beeldende kunst;
 8. voorzieningen van algemeen nut;
 9. de daarbij behorende voorzieningen.
4.2 Bouwregels
Uitsluitend binnen de bestemming passende bouwwerken zijn toegestaan, zoals tunnels, viaducten, loopbruggen, duikers, openbare fietsenstallingen, bouwwerken voor verkeersgeleiding, straatverlichting, gebouwen van algemeen nut en straatmeubilair.
4.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwengelden de volgende bepalingen:
 1. er zijn uitsluitend gebouwen van algemeen nut toegestaan;
 2. gebouwen moeten voldoen aan de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaand schema:
Gebouwen Eis 
Maximale bouwhoogte 3 m1 
Maximale oppervlakte 15 m

  
4.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwwerken moeten voldoen aan de volgende maatvoeringseisen:
Bouwwerken Maximale bouwhoogte Maximale oppervlakte 
Geluidwerende voorziening 3 m1 
Afvalcontainers 2 m1 4 m2, indien bovengronds geplaatst 
Overige bouwwerken 5 m1  
 1. het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die een werk van beeldende kunst vormen.