Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBSotaweg134-VAS1

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

8.1 Afwijken
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels:
  1. ten behoeve van een bouwwerk, geen gebouw zijnde:
    1. waarvan het bruto-vloeroppervlak niet groter is dan maximaal 50 m2, en
    2. dat gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 10 m;
8.2 Voorwaarden
De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8 lid 1  kan slechts worden verleend, mits:
  1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
  3. tussen initiatiefnemer en de gemeente een overeenkomst is gesloten zoals bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening.