Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBSotaweg134-VAS1

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Geldend bestemmingsplan
Het plangebied is gelegen in het planologische regime van het bestemmingsplan 'Veenwetering'. dit bestemmingsplan is op 2 maart 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem. De volgende afbeelding toont een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan.
 
Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan
 
In het geldende bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming 'Detailhandel'. Binnen deze bestemming is het alleen mogelijk om ter plaatse van de aanduiding 'appartement (ap)' op de bovengelegen verdiepingen te wonen. In het plangebied is deze aanduiding slechts voor een klein deel aanwezig. Tevens is het geldende bestemmingsplan weinig flexibel voor toekomstige ontwikkelingen. Om de ontwikkelingen binnen het plangebied mogelijk te maken wordt derhalve voorliggend bestemmingsplan opgesteld.
 
Naast voorgaande heeft het plangebied nog de dubbelbestemming 'Archeologische waarden'. Dit houdt in principe in dat op de gronden uitsluitend mag worden gebouwd onder toezicht van de door de gemeente aangewezen archeoloog. Na de vaststelling van het bestemmingsplan 'Veenwetering' is er echter nieuw archeologiebeleid vastgesteld (zie paragraaf 4.5). In dit archeologiebeleid is de genoemde verplichting voor het plangebied niet (meer) opgenomen. Gezien de recentere vaststellingsdatum van het archeologiebeleid is het bouwen onder toezicht daarom niet (meer) noodzakelijk.       
   
3.3.2 Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie
De gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem heeft op 12 december 2011 de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) vastgesteld. De MRSV is de gemeentelijke visie op de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling in het jaar 2025.
 
De MRSV integreert het beleid vanuit verschillende beleidssectoren tot een logisch en samenhangend geheel. De MRSV biedt een beleidslijn op hoofdlijnen vanuit de gedachte dat de gemeente zich niet (meer) tot in detail met alles gaat bemoeien. Voor zaken en activiteiten waar de gemeente de komende jaren nog wel een duidelijke verantwoordelijkheid heeft of wil hebben, moet aanvullend beleid worden ontwikkeld. Voor dit aanvullende beleid geldt de MRSV als basis.
 
De MRSV is in lijn gebracht met de beleidsdoelen van het Rijk en de provincie. Zo zijn de ‘gebiedsprofielen’ van de provincie gebruikt als basis voor de ruimtelijke structuur. Op regionale schaal zijn de beleidsdoelen van Holland Rijnland in deze MRSV geïntegreerd. Ook is gekeken naar de verschillende beleidsdoelen van de voormalige gemeenten Alkemade en Jacobswoude. De gemeente maakt in de MSRV vijf strategische keuzes:
  1. geen nieuwe woningbouwplannen; wel afronding huidige projecten en versterken bestaande woonmilieus.
  2. delen verantwoordelijkheid; de gemeente neemt niet meer zelf initiatief, maar faciliteert.
  3. verschil tussen groei- en groenkernen; het behoud van voorzieningen is ondergeschikt aan de kwaliteit van (samen)leven. Bundelen van voorzieningen en woningaanbod enkel in de groeikernen. Dit versterkt de levensvatbaarheid van die voorzieningen.
  4. ruimtelijke kwaliteit staat voorop; economische ontwikkelingen worden gestimuleerd langs de hoofdverkeersaders en langs de intensievere recreatieve routes. Daarmee worden de waardevolle landschappen beschermd.
  5. ontwikkeling door beheer; de focus komt steeds meer te liggen op de ontwikkeling van kleinschalige herstructureringen binnen de bestaande woonomgeving.
Planspecifiek
Gekeken naar de strategische keuzes uit de MRSV zijn nieuwe grootschalige woningbouwplannen op initiatief van de gemeente niet meer mogelijk. Kleinschalige woningbouwplannen op particulier initiatief blijven echter wel mogelijk. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen groei- en groenkernen. In de groeikernen is de woningbouwopgave kwantitatief (en kwalitatief) van aard. In de groenkernen daarentegen is deze opgave enkel kwalitatief.
 
Onderhavig plangebied is gelegen in de groeikern Roelofarendsveen. Binnen deze groeikern zijn kleinschalige woningbouwopgaven als de onderhavige mogelijk. Daarnaast draagt het plan bij aan de versterking van het bestaande woonmilieu, doordat een leegstaand pand wordt gesloopt en de locatie wordt herontwikkeld.