Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBSotaweg134-VAS1

4.4 Verkeer en parkeren

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.
 
Planspecifiek
Verkeer
Het plangebied wordt ontsloten via de Sotaweg, welke is aangesloten op de Alkemadelaan, de ontsluitingsweg van Roelofarendsveen en Oude Wetering. Gezien de relatief kleine schaal van onderhavig plan en de ligging nabij de belangrijke ontsluitingswegen zal de invloed van het plan op de verkeersstructuur van Roelofarendsveen nihil zijn. 
   
Parkeren
Momenteel is nog onduidelijk wat voor functies er precies in het plangebied komen. Het is daardoor niet mogelijk om te kijken of het plan voldoet aan de parkeernormen van de gemeente. Om er toch voor te zorgen dat er in de toekomst voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de toekomstige functies is door de gemeente Kaag en Braassem een berekening gemaakt van het maximaal aantal parkeerplaatsen dat in het plangebied (op gemeentegrond) gerealiseerd kan worden. Op de volgende afbeelding zijn deze parkeerplaatsen weergegeven.
 
 
Maximaal aantal parkeerplaatsen toekomstige situatie
 
Van de 58 getekende parkeerplaatsen zijn er in de huidige situatie reeds 31 parkeerplaatsen aanwezig. Dit is inclusief ‘niet officiële’ parkeerplaatsen op het trottoir bij het voormalige postkantoor. Er is momenteel een tekort van 7 parkeerplaatsen. Ter verbetering van de parkeerdruk worden 5 parkeerplaatsen toegevoegd. Daarnaast worden 2 parkeerplaatsen aangewend om ruimte te creëren voor extra openbare fietsenstalling, als aanvulling op de bestaande fietsenstalling nabij Spireastraat 4 (vandaar dat in art. 3.3. Parkeren van de regels sprake is van het in mindering brengen van parkeerplaatsen).  
 
In totaal zijn 20 (58-31-5-2) parkeerplaatsen in de openbare ruimte buiten het bouwvlak beschikbaar voor de ontwikkelingen in het plangebied. De volgende tabel is opgesteld en geldt voor de ontwikkeling:
 
Woningen
 
Parkeerplaatsen per woning
 
Parkeerplaatsen per 100 m
2
 BVO
 
Parkeerplaatsen per arbeidsplaats
 
Parkeerplaatsen per behandelkamer of leslokaal
 
- duur 1,7    
- midden 1,6    
- goedkoop 1,3    
     
Horeca
 
    
- café / bar / cafetaria    
- restaurant 10  
     
Kantoren
    
- met baliefunctie 2,8  
- zonder baliefunctie 1,5  
     
Maatschappelijke doeleinden    
- onderwijs (basis- of avond-)   0,5
- creche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf  0,6 
- arts / therapeut   1,5
- sociaal cultureel centrum 2  
 
Bij het toevoegen van nieuwe ontwikkelingen dient aan deze parkeernormen te worden voldaan. Mocht een ontwikkeling meer parkeerplaatsen nodig hebben, dan is dit mogelijk mits inpandig of ondergronds parkeerruimte gerealiseerd wordt. Deze inpandige of ondergrondse parkeerplaatsen mogen niet zichtbaar zijn vanaf de Sotaweg.
 
Om de parkeernormen juridisch te kunnen waarborgen zijn ze in de regels van voorliggend bestemmingsplan opgenomen.