Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBSotaweg134-VAS1

5.4 Wijze van bestemmen

Voorliggend bestemmingsplan bevat twee bestemmingen. Te weten gemengd en verkeer. De gemengde bestemming laat verschillende functies toe. Hierbij is het uitgangspunt dat op de begane grondlaag commerciële functies / maatschappelijke functies mogelijk zijn en op de bovenliggende lagen wonen. De aanwezige horecafuncties zijn voorzien van een horecacategorie. Het plan voorziet niet in de mogelijkheid tot uitbreiding van de horeca-activiteiten of een verandering van de horecafunctie. Een dergelijke mutatie zal eerst onderzocht moeten worden op de verschillende haalbaarheidsaspecten ten opzichte van de aanwezige en te realiseren woningen.
 
Het aantal functies en woningen wordt bepaald door de mate waarin voorzien kan worden in voldoende parkeergelegenheid. Hiervoor is zowel binnen Gemengd als Verkeer een relatie gelegd met de geldende parkeernormen. Ten tijde van de vergunningaanvraag zal inzichtelijk gemaakt moeten worden dat voorzien kan worden in voldoende parkeergelegenheid. Omdat in de bestaande situatie parkeervoorzieningen binnen het openbaar gebied toewijsbaar zijn aan de te ontwikkelen locatie is ook dit gebied betrokken bij dit bestemmingsplan.