Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 1. wonen;
 2. beroep aan huis;
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen, erven en water.
3.2 Bouwregels
 1. Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:    
  1. gebouwd binnen het bouwvlak; 
  2. goothoogte maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte; 
  3. bouwhoogte maximaal de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
  4. het aantal toegestane woningen per bouwvlak bedraagt maximaal één;
  5. de maximale inhoudsmaat per woning bedraagt 750 m3, inclusief aan- en uitbouwen en vrijstaande bijgebouwen en overkappingen. 
 2. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:  
  1. gebouwd op het zij- en achtererf en minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
  2. gezamenlijke oppervlakte voor zover gebouwd buiten het bouwvlak per hoofdgebouw maximaal 50 m² mits het bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 50% is;
  3. bouwhoogte maximaal 3 m dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m;   
  4. bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen niet meer dan 3 m;
  5. een en ander met inachtneming van artikel 3 lid 2 sub 1 onder e
 3. Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:
  1. bij erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m;
  2. bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m;
  3. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 2 m.