Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

Artikel 4 Waterstaat - Waterkering

4.1 Bestemmingsomschrijving
De op de verbeelding als Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemming(en), primair bestemd voor het keren van water door dijken, kaden, dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering.
4.2 Bouwregels
Op of in deze gronden met de bestemming Primair Waterkering mogen, in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemming, geen bouwwerken en geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
4.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouder kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4 lid 2, mits:  
 1. het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad (de aanleg, het functioneren, het onderhoud en de instandhouding van de waterkering niet wordt belemmerd) en;
 2. vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder van de waterkering over de vraag of door de voorgenomen activiteit(en) het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad en welke voorwaarden aan de vrijstelling moeten worden gesteld.
4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.4.1 Algemeen
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:       
 1. het ontginnen bodem verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;     
 2. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;    
 3. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;      
 4. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden, vlonders of aanlegsteigers.
4.4.2 Uitzondering
Het in artikel 4 lid 4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:     
 1. het normale onderhoud betreffen;     
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  
 3. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
4.4.3 Voorwaarden
De in artikel 4 lid 4.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts en alleen verleend indien:      
 1. de belangen van de waterkering niet onevenredig worden geschaad;    
 2. voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden met de waterbeheerder.