Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

7.1 Afwijkingsregels
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels:   
  1. ten behoeve van in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;  
  2. en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing; 
7.2 Voorwaarden
Afwijking als bedoeld in artikel 7 lid 1 kan slechts worden verleend, mits:       
  1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;      
  2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;      
  3. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;           
  4. de ontheffing voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.