Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

2.2 Ruimte voor ruimte regeling

De Ruimte voor ruimte regeling houdt in het kort in dat voor afbraak van 1000 m2 aan agrarische bedrijfsgebouwen in reconstructiegebieden, er één woning in het buitengebied teruggebouwd mag worden. In onderhavig geval is het niet mogelijk om binnen de gemeente Kaag en Braassem in het kader van de Ruimte voor ruimte regeling voldoende agrarische bedrijfsgebouwen te slopen.
Op de locatie aan de Zwarteweg wordt in totaal 275 m² aan schuren gesloopt. Initiatiefnemer heeft een te slopen oppervlakte nodig van 1.000 - 275 = 725 m².
 
Afgezien van het perceel aan de Zwarteweg zijn er, in het kader van de ruimte voor ruimte regeling, in totaal 3 locaties betrokken bij onderhavig initiatief. De andere twee locatie zijn eveneens gelegen in het buitengebied en maken onderdeel uit van grondgebied van de provincie Zuid-Holland. Op deze locatie zullen opstallen worden gesloopt ter compensatie van de nieuwbouw. Het eerste perceel waar de sloop van de schuren gaat plaatsvinden is gelegen aan de Achterdijk 15 te Nieuwland. De tweede locatie, waar ter compensatie kassen worden gesloopt, is gelegen aan de Benedenkerkseweg 132 te Stolwijk. De te slopen schuren en kassen zijn buiten gebruik geraakt en derhalve overbodig. Op de locaties waar de bijgebouwen worden gesloopt zal geen bebouwing worden teruggebouwd. Indien dit wel het geval is voldoet het initiatief niet meer aan de voorwaarden voor de Ruimte voor ruimte regeling.
 
Onderstaande kaartfragmenten tonen de ligging van de locaties.
Ligging locatie Zwarteweg 6 te Oud Ade, nieuwbouw (bron: Google Earth, 2011)
Ligging locatie Achterdijk 15 te Nieuwland, sloop (bron: Google Earth, 2011)
Ligging locatie Benedenkerkseweg 132 te Stolwijk, sloop (bron: Google Earth, 2011)
 
Initiatiefnemer heeft in samenspraak met een makelaar twee locaties gevonden waar de sloop van oude opstallen mogelijk is ter compensatie. Voorwaarde is dat de gesloopte opstallen niet opnieuw mogen worden terug gebouwd. De locaties waar de sloop plaats zal vinden zijn niet binnen de gemeente Kaag en Braassem gelegen, maar elders binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland.
 
Achterdijk 15
De eerste slooplocatie is gelegen aan de Achterdijk in het landelijk gebied van Nieuwland, gemeente Zederik. Onderstaande afbeelding toont een luchtfoto met de bestaande opstallen.
Luchtfoto de te slopen bebouwing locatie Achterdijk 15 (bron: Bing Maps, 2011)
 
Op de locatie Achterdijk 15, kadastraal bekend Gemeente Zederik, Sectie E, nr. 564,  is een buitenwerking geraakt agrarisch bedrijf gesitueerd. De oude opstallen verkeren in vervallen staat. De eigenaar van de gronden is voornemens de oude opstallen inclusief de boerderij volledig te slopen en hiervoor één woning met berging. De eigenaar heeft zowel voor de sloop van de oude opstallen als de nieuwbouw van de woning een vergunning aangevraagd bij de gemeente Zederik.
De totale oppervlakte van het perceel is 7.425 m², in totaal is er circa 1031 m² aan verharding aanwezig. Deze verharding zal volledig verdwijnen en deels worden terug gebouwd. Het bouwplan heeft een oppervlakte van circa 570 m². Dit houdt dat er in totaal 460 m² niet ter plaatse wordt teruggebouwd als zijnde verharding. Deze oppervlakte zal worden gebruikt ten behoeve van de Ruimte voor ruimte regeling. Door de sloop van de bestaande vervallen opstallen en de bouw van een nieuwe woning treedt er een landschappelijke verbetering op.
In de bijlage van voorliggende toelichting zijn de brieven met de te betalen leges voor de verleende sloop- en bouwvergunning. Eveneens zijn als bijlage opgenomen een overzicht van het oppervlak aan de te slopen opstallen en foto's van de opstallen. Deze documenten waren onderdeel van de aanvraag voor de sloopvergunning.
 
Benedenkerkseweg 132 
De tweede slooplocatie is gelegen aan de Benedenkerkseweg in het landelijk gebied van Stolwijk gemeente Vlist. Op de locatie Benedenkerkseweg 132, kadastraal bekend Gemeente Stolwijk, Sectie B, nr. 2236, zal in totaal 5.867 m² aan kassen worden gesloopt. Hiervan bestaat 265 m² aan schuren. De eigenaar van de gronden gaat stoppen met de bedrijfsvoering ten behoeve van het glastuinbouwbedrijf. De bovenbouw van het voorste gedeelte van de kassen, met een omvang van 2.800 m² is reeds gesloopt. De fundering is nog wel aanwezig en wordt gesloopt en verwijdert tegelijk met de sloop van achterste kas. Het slopen van de achterste kas zal plaatsvinden nadat de verkoop van de vierkante meter te slopen kassen aan de heer J.A.M. Vrijburg in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging in Oud Ade, is goedgekeurd.
In onderstaande luchtfoto is de situatie voor de sloop van de kassen weergegeven. De tweede afbeelding toont de bestaande situatie. Hierop is te zien dat het voorste gedeelte van de kassen (rood omlijnde gebied) reeds is gesloopt en dat slechts de fundering resteert. Het geel omlijnde gebied toont de locatie van de nog aanwezige kassen.
 
Foto oorspronkelijke situatie Benedenkerkseweg 132
Luchtfoto bestaande en gesloopte kassen Benedenkerkseweg 132
 
Door de sloop van de kassen treedt er een landschappelijk verbetering op in een gebied met een hoge landschappelijke waarde. De gemeente stimuleert, in het kader van de ruimte voor ruimte regeling, de ontglazing in het gebied en werkt graag mee aan het initiatief om de kassen te slopen. Na de sloop van de kassen wordt het perceel als tuinland ingezaaid en in gebruik genomen als grasland. Met de sloop van de kassen en de schuren kan 265 m² worden ingebracht ten behoeve van de ruimte voor ruimte regeling.
In totaal zal er buiten de locatie aan de Zwarteweg om, ter compensatie ten behoeve van de bouw van de woningen, 460+265= 725 m² worden gesloopt. Door de sloop van de 725 m² elders en de 275 m² op de nieuwbouw locatie wordt er voldaan aan de vereiste 1.000 m².