Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie 2020 Alkemade ruim gezien
In de structuurvisie 2020[1]  is een aantal hoofdkeuzen gemaakt met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van de Gemeente Alkemade, nu Kaag en Braassem. Het bouwplan valt daarbij onder hoofdkeuze 3: ´Gebiedsgericht beleid/leefbare dorpen´. Uitgangspunt hierbij is dat kleinschalige ontwikkelingen in de vorm van woningbouw mogelijk moeten zijn. Hiermee kan de leefbaarheid en de daarmee samenhangende voorzieningen zoals bijvoorbeeld een school of winkel voor langere termijn behouden worden.
 
Conclusie
Het bouwplan is in lijn met de genoemde doelstelling en derhalve passend binnen de structuurvisie.[1] Gemeente Alkemade (juni 2004) Structuurvisie 2020; Alkemade ruim gezien.
3.3.2 Geldend bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied West is op 17 juli 2002 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 25 februari 2003 heeft de provincie Zuid-Holland het plan deels goedgekeurd. De betrokken gronden hebben de bestemming 'woondoeleinden' (zie afbeelding 10). Binnen het bouwvlak voor wonen zijn maximaal drie woningen toegestaan. Met de herbestemming van de aanwezige recreatiewoning naar een woning zijn in er in totaal vier woningen aanwezig binnen het bouwvlak. Hier zit de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan.
De maatvoering van de op te richten woningen is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan
 
 
Fragment plankaart geldend bestemmingsplan Landelijk Gebied West
 
Conclusie
Met het onderhavige bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat een extra woning gerealiseerd wordt. Ruimtelijk is er reeds sprake van een woonenclave in het buitengebied. De toevoeging van één woning, met daarmee het vervallen van de recreatiewoning, sluit aan bij de bestaande ruimtelijke situatie. In maatvoering wordt aangesloten bij het geldende bestemmingsplan en de bestaande bebouwing. Daarnaast worden diverse opstallen gesaneerd. Per saldo ontstaat er een betere ruimtelijke situatie.
 
3.3.3 Welstandsnota
Op 6 september 2010 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem een nieuwe welstandsnota vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente.
 
De welstandsnota bevat de basisvoorwaarden, waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten getoetst zullen worden en het legt voor bepaalde gebieden beoordelingskaders vast. Dit is opgesteld vanuit een visie op de toekomst van het gebied en vanuit een beeld van aanwezige waarden. Er zijn criteria benoemd die ertoe moeten bijdragen dat de toekomstige bebouwing past in de omgeving. De gemeentelijke welstandsnota richt zich dus op bestaande karakteristieken van bestaand stedelijk gebied en buitengebied.
 
Er worden algemene -, gebiedsgerichte -, sneltoets - en thematische criteria onderscheiden waaraan bouwplannen worden getoetst, afhankelijk van het soort gebied en type bouwwerk
 
In het nieuwe welstandsbeleid krijgt de initiatiefnemer meer vrijheid. Dit betekent dat er in principe geen welstandstoets wordt gedaan, met uitzondering van de monumenten en beschermde dorpsgezichten. Uitgangspunt voor het welstandsbeleid in Kaag en Braassem is dat de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden beschermd worden. Alle bouwwerken aan- of bij (het perceel van) een monument of in een beschermd dorpsgezicht zijn vergunningsplichtig. Deze vergunningsplichtige gebieden zijn weergegeven op de welstandskaart.
 
Fragment Welstandskaart
 
Conclusie
Uit raadpleging van de welstandskaart blijkt dat onderhavig plangebied is gelegen in een welstandsluw gebied, grenzend aan een gemeentelijk monument. De welstandscommissie heeft zich nog niet uitgesproken over dit initiatief. Dit zal ten tijde van de bouwaanvraag plaatsvinden. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de welstandscommissie negatief op dit initiatief zal adviseren.