Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

4.10 Archeologie en Cultuurhistorie

Door ondertekening van het Verdrag van Malta (Valletta, 1992), dat vertaald is in de wet op de archeologische Monumentenzorg, heeft Nederland zich verplicht tot het beschermen van het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het verdrag is het archeologische erfgoed waar mogelijk te behouden. In dit verband moet bij nieuwe ontwikkelingen worden gekeken of er sprake is van archeologische waarden.
 
De Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS) geeft een overzicht van de cultuurhistorische kenmerken en waarden in Zuid-Holland. De CHS bestaat uit kaarten voor de drie onderdelen van de cultuurhistorie: archeologie, historische stedenbouw en historisch landschap. Op afbeelding 13 is een uitsnede van de archeologische kaart te zien.
 
Volgens de provinciale archeologische waardenkaart (zie onderstaande afbeelding) kent de projectlocatie een lage archeologische trefkans, oftewel een kleine kans op archeologische sporen.
  
Fragment uit de archeologische waardenkaart van de provincie Zuid-Holland
 
Gemeentlijke archeologie beleid
Op 23 mei 2011 is het gemeentelijk archeologiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. In dit beleid is de verwachting en archeologische bescherming in kaart gebracht en onderbouwd. De regels, voortkomend uit het archeologiebeleid, worden opgenomen in de erfgoedverordening 2011. Deze is als ontwerp verordening gereed en komt grotendeels overeen met de Verordening uit 2010.
 
Conclusie
Op basis van de onderzoeksgegevens kan geconcludeerd worden dat aanvullend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is en dat het aspect archeologie geen belemmering vormt voor de uitvoering van het project.