Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

4.2 Bedrijven en milieuzonering

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en de bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan.
 
Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van een gevoelige bestemming krijgen en dat nieuwe gevoelige bestemmingen op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan. Het doel hiervan is het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit van de bedrijven.     
 
Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is het motto: 'Scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Milieuzonering is niet bedoeld voor het beoordelen van bestaande situaties, waarbij gevestigde milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies op minder dan de richtafstand van elkaar staan, maar wordt alleen toegepast bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
 
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit In de brochure is een lijst opgenomen, met daarin de minimale richtafstand tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. In totaal zijn er 600 verschillende type bedrijvigheid opgenomen elke met een eigen milieucategorie.
 
Afwijken van de richtlijnafstanden is mogelijk. De VNG biedt die initiatiefnemers de mogelijkheid om, ondanks de vastgestelde richtlijnen, een gevoelige bestemming binnen de contour van een bedrijf te plaatsen. Hiervoor moet dan wel middels onderzoeken worden aangetoond dat er voor het betreffende plangebied of bedrijf geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het volgende van belang: 
  1. de bedrijven in de omgeving van het plan mogen door de ruimtelijke ontwikkeling niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd én
  2. er dient te worden aangetoond dat in dit geval ter plaatse van de 2 woningen ( geurgevoelige objecten) sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Planspecifiek
 
Bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd
In de omgeving van het plan is één vergunningsplichtig bedrijf gevestigd.Dit bedrijf is gelegen aan de Akerslootpolder 3a en is een schapenhouderij. Het bedrijf wordt door de bouw van de 2 woningen niet belemmerd omdat deze woningen niet dichterbij komen dan de te slopen woning die al op de planlocatie aanwezig is.
 
Op het perceel Zwarteweg 4a en Zwarteweg 8c is een melkrundveehouderij gevestigd. Op grond van het Besluit landbouw milieubeheer moet de afstand tot woningen van derden minimaal 50 meter bedragen. De werkelijke afstand vanaf de woningen tot de melkrundveehouderijen bedraagt 67 respectievelijk 80 meter. De melkrundveehouderijen worden niet belemmerd door de ontwikkeling.
 
Aan de Akkerslootpolder 3a is een schapen- en melkrundveehouderij gelegen. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij geldt voor dit bedrijf een geurnorm van 8,0 OUE/m3 ter plaatse van een woning van derden (buiten de bebouwde kom). De Milieudienst heeft een berekening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de geurbelasting 7,9 OUE/m3bedraagt. Er wordt voldaan aan de geurnorm. De afstand van de stal met rundvee tot de woningen bedraagt 122 meter. Er wordt voldaan aan de vaste afstandsnorm van 50 meter.
 
Gelet op bovenstaande worden de omliggende bedrijven niet belemmerd door het plan.
 
Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
De vergunningsplichtige veehouderijen vallen onder de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wet (Wgv) bevat een beoordelingskader voor geurhinder van veehouderijen die vergunningplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer (Wm). Het beoordelingskader is als volgt:
  • voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld (in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)) geldt een waarde (maximale geurbelasting) op een geurgevoelig object;
  • voor andere diercategorieën geldt een minimale afstand van de dierenverblijven ten opzichte van geurgevoelige objecten;
  • daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (conform Reconstructiewet) en niet-concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom.
 
 
Het geurgevoelige object is gelegen :
 
Ten hoogste toegestane geurbelasting
 
Binnen de bebouwde kom
2 OUE/m3
Buiten de bebouwde kom
8 OUE/m3
 Tabel 1 Geldende waarden in een niet-concentratiegebied
 
 
Het geurgevoelige object is gelegen :
 
Minimale afstand vanaf veehouderij
Binnen de bebouwde kom
100 m
Buiten de bebouwde kom
50 m
Tabel 2 Geldende afstanden in een niet-concentratiegebied
 
Op het bedrijf aan de Akerslootpolder 3a zijn dieren aanwezig zonder en met een geuremissie-factor. Voor de dieren zonder emissiefactor geldt dat de afstand van 50 meter ruim wordt gehaald. Voor de dieren met emissiefactor dient de geurbelasting in beeld te worden gebracht. Hiertoe is een berekening uitgevoerd met het programma V-stacks vergunning (versie 2010). Er is gerekend met het maximaal mogelijk aantal aanwezige schapen (2120). Daarnaast is er vanuit gegaan dat het emissiepunt van geur gelegen is midden op het perceel. Uit de berekening blijkt dat de geurbelasting maximaal 7,9 OUE/m3 is. Dit is eenworst-case uitkomst. De norm voor het buitengebied wordt niet overschreden. Voor het buitengebied is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook in de huidige situatie is de berekende geurbelasting al van toepassing.
  
Conclusie
In de directe omgeving van de op te richten woningen is geen bedrijvigheid aanwezig die hierin een belemmering kunnen zijn. Daarnaast bestaat er een saldo nul situatie. Zowel in de oude als de nieuwe situatie zijn er twee gevoelige objecten (lees: woningen) aanwezig. Daarbij zijn er met betrekking tot het aspect geur geen belemmeringen voor realisatie van het plan.