Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

4.4 Geluid

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder. De wet stelt dat in principe de geluidsbelasting op woningen niet de 48 dB mag overschrijden. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen, met uitzondering van 30 km wegen, op een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s).
 
De projectlocatie is buiten de onderzoekszone van de N445 gelegen. De Zwarteweg, die overgaat in de Vrouw Vennepolder is een doorlopende weg. De verkeersintensiteiten zijn dermate laag dat de voorkeursgrenswaarde niet overschreden wordt. Er zijn geen andere geluidsbronnen in de directe omgeving die van invloed zijn op het toekomstige gebruik van de gronden.
 
Conclusie
Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit project.