Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zwarteweg 6 te Oud Ade
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPKBZWARTEWEG62011-VAS1

4.6 Bodem

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient aangetoond te worden, dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in overeenstemming is met het beoogde gebruik.
Door Lankelma Ingenieursbureau voor Geo- milieu- en funderingstechniek is een verkennend bodemonderzoek[1]  uitgevoerd op het perceel aan Zwarteweg 6 te Oud Ade.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. In het onderzoek zijn de volgende belangrijkste conclusies en aanbevelingen beschreven:
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat er verhoogde waardes aan barium, koper, kwik en zink aanwezig zijn. Deze waardes overschrijden de drempelwaarden niet. Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard en mate van de aangetroffen verontreiniging is nader onderzoek niet noodzakelijk. Er bestaan geen beperkingen voor de bouw van twee huizen.
 
Conclusies en aanbevelingen
Met betrekking tot de vastgestelde milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse kan worden geconcludeerd dat er gezien de geringe mate aan verontreiniging milieuhygiënisch gezien geen bezwaar is tegen de toekomstige nieuwbouw.


[1] Lankelma (19 maart 2009) Verkennend bodemonderzoek; locatie aan de Zwarteweg 6 te Oud Ade