Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. één woning;
 2. tuinen en erven;
 3. beroepsmatige activiteiten zulks met een maximum van 30% van het oppervlak van het hoofdgebouw of maximaal 45 m²;
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen, erven en water.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
 1. gebouwd binnen het bouwvlak;
 2. goothoogte maximaal op de verbeelding aangegeven goothoogte;
 3. het vloerpeil is minimaal 80 cm boven het polderpeil gelegen.

3.2.2 Aan- en uitbouwen

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:
 1. gezamenlijke oppervlakte voor zover gebouwd buiten het bouwvlak per hoofdgebouw tot maximaal 50% van de totale oppervlakte, met dien verstande dat:
  1. het maximale oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen op bouwpercelen tot 100 m² niet meer bedraagt dan 40 m²;
  2. het maximale oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen op bouwpercelen van 100 m² tot 300 m² niet meer bedraagt dan 40 m², vermeerderd met 10% van de perceelsgrootte wat groter is dan 100 m², zulks met een absoluut maximum van 80 m². Hierbij geldt een maximaal bebouwingspercentage van 40%;
  3. het maximale oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen op bouwpercelen groter dan 300 m² 50 m² mag bedragen vermeerderd met 10% van het aantal meters dat het perceel groter is dan 300 m², zulks met een absoluut maximum van 250 m²;
 2. aanbouwen aan de zijgevel mogen de zijgevel- en achtergevelrooilijn met niet meer dan 2,5 m overschrijden;
 3. aanbouwen aan de voorgevel mogen de voorgevelrooilijn met maximaal 1 m overschrijden;
 4. de breedte van aanbouwen aan de voorgevel bedraagt maximaal 2/3 van de breedte van de originele voorgevel en mogen de zijgevellijn niet overschrijden;
 5. de hoogte van aanbouwen mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedragen plus 0,25 m. De hoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:
 1. voor zover gelegen voor de voorgevelrooilijn bedraagt de maximale hoogte van erfafscheidingen maximaal 1 m;
 2. voor zover gelegen achter de voorgevelrooilijn bedraagt de maximale hoogte van erfafscheidingen maximaal 2 m;
 3. voor zover gelegen voor de voorgevelrooilijn bedraagt de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 2 m;
 4. voor zover gelegen achter de voorgevelrooilijn bedraagt de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximale 2,7 m.