Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

Artikel 6 Algemene afwijkingsregels

6.1 Afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels:
 1. ten behoeve van een bouwwerk, geen gebouw zijnde:
  1. waarvan het bruto-vloeroppervlak niet groter is dan 50 m², en
  2. dat gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 10 m;     
 2. ten behoeve van een dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw;    
 3. ten behoeve van in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;     
 4. en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;       

6.2 Voorwaarden

Afwijking als bedoeld in artikel 6 lid 1 kan slechts worden verleend, mits:
 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 3. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 4. de ontheffing voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.