Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte' (2010)

Op 2 juli 2010 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte' vastgesteld. Deze nieuwe integrale structuurvisie voor de ruimtelijke ordening komt in de plaats van de vier streekplannen en de Nota Regels voor Ruimte van de provincie Zuid-Holland. In de visie weerlegt de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. Het doel van de visie is om duidelijk te hebben hoe de ruimtelijke ontwikkeling er tot 2040 uit komt te zien.
 
De kern van ‘Visie op Zuid-Holland’ is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een sterke economische concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn belangrijke pijlers. Dit wil de provincie bereiken door het realiseren van een samenhangend stedelijk netwerk en groenstructuur. Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor water, landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende kwaliteiten. De provincie werkt hiervoor samen met gemeenten en andere partijen. De provincie stuurt op kwaliteit en functies. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van besturen: ‘Lokaal wat kan, provinciaal wat moet’. De provincie geeft het lokale bestuur ruimte bij de ruimtelijke inrichting en stelt daarvoor kaders.
 
Bij de uitwerking van de visie op de ruimtelijke ontwikkeling staan twee langetermijndoelen centraal: versterking van de internationale concurrentiepositie van de Randstad en duurzaamheid, gepaard met klimaatbestendigheid.
 
Naast het bieden van ruimte aan en het ordenen van functies richt de visie zich nadrukkelijk ook op de ruimtelijke kwaliteiten. Dit komt tot uitdrukking in de provinciale belangen. Deze hebben zowel betrekking op functionele als kwalitatieve aspecten. Deze aspecten worden in beeld gebracht op een functiekaart en een kwaliteitskaart. De functiekaart geeft de gewenste ruimtelijke functies weer die in de structuurvisie zijn geordend, begrensd en vastgelegd als ruimtelijk beleid tot 2020. Op de kwaliteitskaart staan daarnaast zowel de bestaande als gewenste kwaliteiten benoemd op een globale, regionale schaal. De afbeeldingen 4 en 5 laten uitsneden van de twee kaarten zien.
 
Afbeelding 4: uitsnede functiekaart structuurvisie (plangebied nabij pijl)
 
 
Afbeelding 5: uitsnede kwaliteitskaart structuurvisie (plangebied nabij pijl)
 
Conclusie
Onderhavig plangebied ligt op de functiekaart binnen het stads- en dorpsgebied van Roelofarendsveen. Op de kwaliteitskaart ligt het gebied in een (cultuurhistorisch waardevol) bebouwingslint binnen de dorpskern van Roelofarendsveen. Zowel het stads- en dorpsgebied als de dorpskern worden beschreven als een aaneengesloten bebouwd gebied, waarin de functies wonen, werken en voorzieningen gemengd en gescheiden voorkomen. In een bebouwingslint gaat het daarnaast om waardevolle aangesloten bebouwing in een lint langs wegen, waterweg of dijken.
Onderhavig plan past goed binnen de kenmerken van zowel het stads- en dorpsgebied als de dorpskern. Daarnaast doet het plan geen afbreuk aan het bebouwingslint omdat er geen bouw- of sloopwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het plan is derhalve in overeenstemming met de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte'.

3.2.2 Verordening Ruimte

Op 2 juli 2010 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Verordening Ruimte Zuid-Holland vastgesteld. De Verordening Ruimte draagt bij aan het realiseren van de provinciaal ruimtelijke belangen en doelen zoals die benoemd zijn in de structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte'. De Verordening Ruimte bevat tevens instructieregels die van belang zijn voor de gemeente bij het opstellen van hun bestemmingsplannen. De verordening omvat in aanvulling op de structuurvisie toetsbare criteria van provinciaal belang waaraan planvorming moet voldoen.

Conclusie
Met betrekking tot onderhavig plan geeft de provinciale verordening aan dat binnen de bebouwingsconctouren bestemmingen mogen worden aangewezen die nieuwe stedelijke functies, bebouwing en/of voorzieningen mogelijk maken. Onderhavig plangebied is gelegen binnen de bebouwingscontouren van Roelofarendsveen. Het plan is derhalve in overeenstemming met de Verordening Ruimte Zuid-Holland.