Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen in het planologische regime van het bestemmingsplan Braassemerland. Het bestemmingsplan Braassemerland is op 1 oktober 2008 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Alkemade vastgesteld en is op 9 juni 2009 door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland goedgekeurd.
 
Uit raadpleging van de verbeelding van het bestemmingsplan (zie afbeelding 6) volgt dat de gronden momenteel bestemd zijn als 'Detailhandel'.
 
Afbeelding 6: uitsnede geldende bestemmingsplankaart 
 
Conclusie
Het huidige gebruik van de gronden, namelijk wonen, is niet in overeenstemming met de bestemming 'Detailhandel' in het geldende bestemmingsplan. Om de bestemming in overeenstemming te brengen met het huidige gebruik is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.

3.3.2 Welstandsnota

Op 6 september 2010 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem een nieuwe welstandsnota vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente. In het nieuwe welstandsbeleid krijgt de initiatiefnemer meer vrijheid. Dit betekent dat er in principe geen welstandstoets wordt gedaan, met uitzondering van de monumenten en beschermde dorpsgezichten. Uitgangspunt voor het welstandsbeleid in Kaag en Braassem is dat de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden beschermd worden. Alle bouwwerken aan- of bij (het perceel van) een monument of in een beschermd dorpsgezicht zijn vergunningsplichtig. Deze vergunningsplichtige gebieden zijn weergegeven op de welstandskaart (zie afbeelding 7).
 
Afbeelding 7: uitsnede welstandskaart (plangebied nabij pijl)
 
Conclusie
Uit raadpleging van de welstandskaart blijkt dat het plangebied is aangewezen als een gemeentelijk monument. Omdat met de herbestemming van het plangebied echter geen bouw- en/of sloopwerkzaamheden zijn gemoeid is een welstandstoets niet noodzakelijk.