Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noordeinde 6
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE62011-VAS1

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 sub c Wro overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1. Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
    
Het ontwerpbestemmingsplan zal conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Hierbij is er de mogelijkheid van zienswijzen voor een ieder, ook voor overlegpartners. Na vaststelling door de Raad zal het vaststellingsbesluit bekend gemaakt worden. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking dan 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

5.2.1 Verslag artikel 3.1.1 bro overleg

Conform het bepaalde in artikel 3.1.1 is het bestemmingsplan voorgelegd aan verschillende overlegpartners. Alleen het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in een reactie aangegeven dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Van de overige overlegpartners is geen reactie ontvangen.

5.2.2 Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging zijn geen zienswijzen ingediend.