Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:              
  1. erfontsluitingswegen ten behoeve van gronden anders dan gronden met de bestemming agrarisch;   
  2. behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke, cultuurhistorische, aardkundige, archeologische en ecologische waarden.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn gebouwen, overkappingen, buitenrijbanen, overige verharding en bouwwerken geen gebouwen zijnde niet toegestaan, uitgezonderd erfafscheidingen van maximaal 1m hoog.