Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de verbeelding aangewezen voor bedrijf, zijn bestemd voor:
 1. bedrijven vallende onder de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
  alsmede voor;
 2. ter plaatse van de aanduiding 'sb-gmt' is een groothandel in machines en technische apparaten toegestaan;
 3. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag' is buitenopslag toegestaan;
alsmede voor:
 1. bijbehorende voorzieningen zoals: (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater;
met dien verstande dat:
 1. zelfstandige kantoren en detailhandel niet zijn toegestaan;
 2. niet meer dan 50% van het bedrijfsvloeroppervlak per bedrijf voor kantooractiviteiten mag worden gebruikt met een maximum van 2.000 m² per bedrijf;
 3. nieuwe geluidshinderlijke inrichtingen in de zin van artikel 41 van de Wet geluidhinder en artikel 2.4 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer en Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd;
 2. de goot- en bouwhoogte mag maximaal bedragen wat ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte” op de verbeelding is aangegeven;
 3. voor zover gebouwen en overkappingen niet op de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot deze grens ten minste 2 m te bedragen.
 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
 2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen niet meer bedragen dan 10 meter;

4.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van onbebouwde gronden geldt het volgende:
 1. Het is verboden onbebouwde gronden gelegen buiten de aanduiding 'opslag'  te gebruiken voor (buiten-) opslag van goederen;
 2. Opslag van goederen binnen de gronden met de aanduiding 'opslag'  is tot een totale stapelhoogte van 4 m toegestaan.

4.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd middels een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 4 lid 1  teneinde bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd. Met inachtneming van de volgende voorwaarden:
 1. het betrokken bedrijf geen inrichting is als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder; en
 2. naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze) geacht kan worden te behoren in de ingevolge onder artikel 4 lid 1 sub a a toegelaten categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten alsmede een bouw/aannemersbedrijf en een agrarisch loonbedrijf en honderpension, met dien verstande dat voor het hondenpension ten hoogste 900 m2 binnen- en 1000 m2 buitenruimte in gebruik mag worden genomen.