Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

2.2 Toekomstige situatie

Onderhavig initiatief omvat de realisatie van een loods ten behoeve van de opslag van kranen en de bijbehorende materialen. De loods is gesitueerd aan de zuidzijde van het perceel en heeft een omvang van 25 bij 65 meter. De nokhoogte bedraagt 8,5 meter en de goothoogte bedraagt 7,30 meter. Het plan is stedenbouwkundig en landschappelijk beoordeeld en akkoord bevonden onder voorwaarden. Het plan zal namelijk een aanzienlijke bijdrage moeten leveren aan een vermindering van de aanwezige verrommeling in het gebied.  
Onderdeel van onderhavig plan is het terug brengen van de bedrijfsbestemming. Een strook van circa 30 meter zal aan de oostzijde van het perceel worden herbestemd naar de agrarische bestemming. Daarbij zal nog een strook 10 meter worden herbestemd van bedrijf naar groen. Per saldo zullen de gronden met de bedrijfsbestemming 40 meter minder diep worden.
 
Onderstaande afbeelding toont de situering van de nieuwe loods en de strook die terug zal worden gebracht naar de agrarische en de groenbestemming. De zwart gearceerde vlakken geeft de bestaande bedrijfsbebouwing van het kranenbouwbedrijf weer op het perceel van Westerdijk 40. De gele lijn illustreert de plangrens. Het rood gearceerde vlak geeft de situering van de nieuwe loods weer. De twee groene stroken aan de oostzijde van het perceel geven de gebieden aan die terug worden gebracht naar de groenbestemming (donkergroen) en de agrarische bestemming (lichtgroen).
 
Situatietekening toekomstige situatie