Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Westerdijk 41
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.BPWESTERDIJK412011-VAS1

5.4 Wijze van bestemmen

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:
 
Agrarisch
Voor de strook van 30 meter breed, die is gesitueerd aan de oostzijde van het plangebied, is de bestemming 'agrarisch' opgenomen. Op deze wijze kan tegemoet worden gekomen aan de vereiste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
 
Bedrijf
De gronden die in gebruik zijn ten behoeve van de opslag van bouwmaterialen zijn in het kader van onderhavig plan bestemd als bedrijf. Hieronder valt ook de nieuw te bouwen loods.
 
Groen
Voor de strook van 10 meter breed, die is gesitueerd aan de oostzijde van het plangebied, is de bestemming 'groen' opgenomen. Op deze wijze kan tegemoet worden gekomen aan de vereiste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
Verder is eveneens de groenbestemming opgenomen voor een groenstrook rondom het gehele plangebied. De groene strook waarborgt een verantwoorde overgang van het open landelijk gebied naar de stedelijke functie.
 
Water
Voor de watergangen rondom het plangebied is de bestemming 'water' opgenomen.