Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

1.1 Aanleiding

Dit uitwerkingsplan plan is opgesteld om het centrumplan van Roelofarendsveen planologisch mogelijk te maken. Het betreft een grote ontwikkeling aan de zuidzijde van de huidige kern Roelofarendsveen. Het gaat om een ontwikkeling van ca. 300 tot ca. 365 woningen  en ca. 6.900 m2 aan diverse commerciële voorzieningen.
 
Braassemerland is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als transformatiegebied. Het doel is om het gebied gefaseerd te transformeren van glastuinbouw naar wonen, groen, natuur en recreatie. Het bestemmingsplan 'Braassemerland' is de juridische verankering voor de gebiedsontwikkeling. In onderstaande afbeelding de plangrens van bestemmingsplan 'Braassemerland' inclusief de twee opvolgende fasen van ontwikkeling van het gebied. In geel is de globale plangrens van onderhavig uitwerkingsplan weergegeven.

 
   
Plangrens bestemmingsplan 'Braassemerland' incl. ontwikkelingsfasen
  
Het bestemmingsplan 'Braassemerland' is een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting voor de te ontwikkelen woongebieden. De uitwerkingsverplichting is een veelgebruikt instrument om een bestemmingsplan de nodige flexibiliteit te geven. Voor de ontwikkeling van het Centrumplan is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan wordt in paragraaf 2.2 toegelicht. De realisering van het stedenbouwkundig plan zal over een langere periode uitgevoerd worden. De marktomstandigheden voor de ontwikkeling zijn op de langere termijn vanzelfsprekend niet geheel in te schatten. Daarom is er voor gekozen om in het uitwerkingsplan met maximale bebouwingscontouren en woningaantallen te werken waarbinnen uitwerking van het stedenbouwkundig plan mogelijk is. Hiermee wordt flexibiliteit voor de planontwikkeling op de langere termijn gecreëerd. Het uitwerkingsplan is daardoor ruimer van opzet dan het stedenbouwkundig plan, maar minder ruim dan het moederbestemmingsplan op hoofdlijnen.