Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

1.2 Juridisch kader uitwerkingsplan

De ontwikkeling is, zoals reeds vermeld, als uitwerkingsverplichting opgenomen in het vigerende bestemmingsplan 'Braassemerland'. Alvorens daadwerkelijk gebouwd wordt is het noodzakelijk een uitwerkingsplan op te stellen en door het college van Burgemeester en Wethouders vast te laten stellen. Voorbereidende werkzaamheden zoals het slopen en voorbelasten van de gronden is wel mogelijk zonder dat het uitwerkingsplan van kracht is.
 
Voor de betrokken gronden vigeert gedeeltelijk de bestemming 'Woongebied uit te werken 2' (WU2)' en bijna geheel Woongebied uit te werken 3' (WU3). In dit uitwerkingsplan wordt het stedenbouwkundig plan toegelicht en wordt gemotiveerd dat het plan voldoet aan de uitwerkingsregels opgenomen in het bestemmingsplan 'Braassemerland'.
 
Voor de onderdelen zoals het van toepassing zijnde nationale, provinciale en gemeentelijke beleid wordt verwezen naar het globale plan, bestemmingsplan 'Braassemerland'. Deze verwijzing geldt eveneens voor de reeds uitgevoerde en beschreven milieuonderzoeken. In dit bestemmingsplan komen slechts de aanvullende onderzoeken en de vertaling van de reeds uitgevoerde onderzoeken naar onderhavig project aan de orde.
 
De regels voor WU2 en WU3 zijn opgenomen in de artikelen 5, 19 en 20 van het bestemmingsplan 'Braassemerland'. Er mag op de gronden uitsluitend gebouwd worden overeenkomstig het gestelde in deze artikelen. Voorliggend uitwerkingsplan wordt opgesteld op basis van artikel 3.6 jº 3.9a van de Wet op de ruimtelijke ordening Wro en artikel 3.1.4 van het Besluit op de ruimtelijke ordening.