Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

2.2 Stedenbouwkundig plan

Voor de ontwikkeling van het centrumplan is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit stedenbouwkundig plan is opgesteld door KK architecten. Onderhavig uitwerkingsplan is opgesteld om dit stedenbouwkundig plan mogelijk te maken.
 
Afbeelding stedenbouwkundig plan Roelofarendsveen
 
Het centrum van Roelofarendsveen wordt naar het zuiden uitgebreid. Deze uitbreiding betreft centrumvoorzieningen en woningen. De centrumvoorzieningen worden voornamelijk in het verlengde van het winkelcentrum Noordplein gesitueerd. Naar het westen toe wordt in lijn met de omgeving enkel woningbouw toegepast.
 
Het plan handhaaft de aanwezige structuur van parallel verlopende slootjes op ca. 40 meter afstand van elkaar en put zijn inspiratie uit plaatsen waar het veenlandschap eveneens met behoud van de landschappelijke onderlegger verstedelijkt is. Voorbeelden zijn Delft, Graft de Rijp, Schoonhoven en Gouda. Water is - in de vorm van sloten en plassen - een belangrijke kwaliteit.
 
De maat van 40 meter leidt tot smalle bouwblokken. Dit dwingt tot variatie en leidt tot een informele speelsheid. Muurtjes en garages kunnen de overgang openbaar-privé verduidelijken en voor privacy zorgen. Om de straatprofielen smal te houden en auto’s niet te laten domineren in de openbare ruimte, is er slechts aan één zijde langsparkeren toegestaan. De overige parkeerplaatsen bevinden zich in afschermde parkeerhofjes binnen de blokken.
 
Haaks op de sloten komt een nieuwe winkelstraat. Deze sluit aan bij het bestaande winkelhart Noordplein en eindigt aan een plein aan het water. Visueel wordt deze winkelstraat opgespannen tussen de watertoren en een accent aan het waterplein.
 
Het waterplein vormt het belangrijkste openbare verblijfsgebied van het plan. Onder meer met horeca, een toegankelijke steiger / ponton, een aanlegplaats voor bootjes en een trappartij wordt de kwaliteit van deze ruimte versterkt. De ingang van de supermarkt is - als functionele trekker - aan of nabij het plein gelegen.
 
Het plan wordt ontsloten via de nieuw aan te leggen hoofdinfrastructuur van Braassemerland. Op de hoofdontsluiting na hebben de wegen geen opsluitbanden om optimaal van de ruimte gebruik te maken en het rustige dorpse karakter te benadrukken (shared space). De winkelstraat is, met uitzondering van venstertijden ten behoeve van laden en lossen, autovrij. Goede (langzaamverkeers-)verbindingen naar het omliggende gebied worden - ook buiten het directe plangebied - nagestreefd.
 
Boven de winkels aan de nieuwe winkelstraat en aan de plas komen appartementen. De rest van het plan bestaat hoofdzakelijk uit grondgebonden woningen. In de blokken met appartementen zijn veelal gebouwde parkeerplaatsengeconcentreerd. De appartementengebouwen kennen veelal per woningbeuk een eigen gevel en een verspringende goot/noklijn. De gevels zijn hoofdzakelijk vertikaal geleed. Zowel de appartementen als de grondgebonden woningen hebben voornamelijk kappen. Gestreefd wordt naar een grote variatie in bebouwing, zonder de eenheid van een straat of gebied aan te tasten.