Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

5.11 Milieueffectrapportage

Op grond van artikel 2.5 van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag ook in het geval de drempelwaarden in onderdeel D niet worden overschreden nagaan of er door de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.
In het kader van het bestemmingsplan Braassemerland is een milieueffectrapportage (verder: MER)  opgesteld voor de gehele planontwikkeling rondom Braassemerland. De MER heeft de raad in staat gesteld bij de besluitvorming omtrent het bestemmingsplan, en in het verlengde daarvan de uitwerkingsplannen, alle milieuaspecten mee te wegen in haar besluitvorming.
De MER is door de raad aanvaard en betrokken in de besluitvorming. Onderdeel van de MER was de wijze van ontsluiting.
 
Conclusie
Dit plan is opgesteld ten behoeve van deze ontsluiting. Alle relevante milieuaspecten welke van toepassing zijn op het onderhavige uitwerkingsplan zijn in de MER, behorende bij het moederplan, onderzocht en in beeld gebracht.