Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

5.2 Bedrijven en milieuzonering

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan, bijvoorbeeld woningen. 
 
Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan. In beide gevallen zorgt het aspect milieuzonering ervoor dat bedrijven op een juiste afstand van een gevoelige bestemming komen te staan, met als doel het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit van de bedrijven.
   
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In de brochure is een lijst opgenomen, met daarin de minimale richtafstand tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. In totaal zijn er 600 verschillende type bedrijvigheid opgenomen elke met een eigen milieucategorie.
 
Afwijken van de richtlijnafstanden is mogelijk. De VNG biedt die initiatiefnemers de mogelijkheid om, ondanks de vastgestelde richtlijnen, een gevoelige bestemming binnen de contour van een bedrijf te plaatsen. Hiervoor moet dan wel middels onderzoeken worden aangetoond dat er voor het betreffende plangebied of bedrijf geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden.
 
Planspecifiek
Onderhavig plan voorziet in de uitwerking van het centrumplan van Braassemerland. De te realiseren functies omvatten woningen, maatschappelijke voorzieningen, detailhandel en horeca. Door het opnemen van specifieke functies wordt gezorgd dat toekomstige mogelijke hinder beperkt blijft. 
 
De bestaande bedrijven zijn in onderstaande tabel geïnventariseerd:
 
Adres:Bedrijf:Richtafstand o.b.v. Staat van bedrijfsactiviteit van BP BraassemerlandFeitelijke afstand tot nieuwbouw
Noordeinde 61Rabobank30 m.ca. 50 m.
Noordeinde 91Autobedrjf Verhaar30 m.ca. 75 m.
NoordpleinDiverse detailhandel10 m.ca. 20 m.
Noorderheemweg 5Kassen10 m.ca. 70 m.
Noorderheemweg 15Kassen10 m.ca. 100 m.
 
Zoals duidelijk wordt in bovenstaande tabel overschrijdt geen van de bedrijven de richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'. Geconcludeerd kan worden dat er geen knelpunt optreedt t.a.v. bedrijvigheid en milieugevoelige bestemmingen in onderstaand plan.