Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

5.6 Bodem

In het kader van de planologische procedure dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater van het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Indien sprake is van een functiewijziging zal er een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie. Middels een bodemonderzoek kan in beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen. Een bodemonderzoek is gericht op bodembedreigende stoffen. Hiervoor dient er eerst naar de huidige functie van het plangebied te worden gekeken. Het bodemonderzoek moet namelijk de bodemkwaliteit vaststellen alvorens er activiteiten en werkzaamheden plaatsvinden in het kader van de beoogde ontwikkeling. Op deze wijze kan men bepalen of de bodemkwaliteit de nieuwe ontwikkeling toelaat.
  
Planspecifiek 
De bodemkwaliteit van de gronden in het plangebied zijn ten delen reeds onderzocht. voor delen zal een sanering uitgevoerd moeten worden. In onderstaande afbeelding zijn de kadastrale percelen weergegeven die geheel of gedeeltelijk in het plangebied liggen. Voor de groene, gele en roze gronden is bodemonderzoek uitgevoerd. De bruin afgebeelde gronden vallen grotendeels buiten het plangebied. De gronden die er wel binnen vallen krijgen allen de verkeersbestemming. Gezien dit gebruik is er voor de gronden in het planologisch traject geen bodemonderzoek nodig.
 
overzicht kadastrale percelen in het plangebied
 
Verkennend bodemonderzoek Noordeinde 61A / 65B
Dit bodemonderzoek, zie bijlage 1, omvat de roze aangeduide gronden. Het rapport concludeert dat de gronden geschikt zijn voor de beoogde ontwikkeling. Er is één slootdemping waar echter een verhoogde concentratie PAK aangetroffen is. Voor dit deel wordt een nader onderzoek aanbevolen.

Verkennend bodemonderzoek Noordeinde 53
Dit onderzoek, zie bijlage 2, omvat de groen aangeduide gronden met de kadastrale nummers: 1875, 1876, 1877, 1736 en 515. Dit bodemonderzoek concludeert het volgende:
Op basis van de onderzoeksresultaten kan niet worden uitgesloten dat mogelijk sprake is van een
ernstig geval van bodemverontreiniging met:
  • olieproducten in de grond en het grondwater ter hoogte deellocatie 3;
  • zware metalen en PAK in de grond ter hoogte deellocatie 7;
  • zware metalen in de grond ter hoogte van deellocatie 8.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan niet eenduidig worden aangegeven of de verontreinigingen als "historische" of "nieuwe"verontreinigingen moeten worden aangemerkt. Vermoedelijk zijn het "historische" verontreinigingen. Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek naar deze verontreinigingen uit te voeren.
 
Noorderhemweg 10-12
Dit bodemonderzoek, zie bijlage 3 omvat de geel aangeduide gronden, met de kadastrale nummers: 620, 2011 en 2901. Voor de gronden in en om de bebouwing dient nader onderzoek naar specifieke vervuiling uitgevoerd te worden. Voor de overige gronden moet onderzoek naar EOX uitgevoerd worden.
 
Conclusie bodem
Het gehele plangebied is middels diverse verkennende bodemonderzoeken onderzocht. Er zijn op een aantal locaties verontreinigingen en of verdachte concentraties aangetroffen. Voor een aantal aangetroffen verontreinigingslocaties, is aanbevolen om nader onderzoek uit te voeren. Ten tijden van de ontwerpfase van onderhavig uitwerkingsplan is begonnen met het nader onderzoek dan wel het saneren van de verontreinigingen. De locatie met kadestraal perceelnummer 2357 moet nog onderzocht worden middels een verkennend bodemonderzoek. Privaatrechtelijk is overeengekomen dat de gemeente de grond schoon, al dan niet gesaneerd, overdraagt aan de initiatiefnemer van het plan.